lo-de

Cách tính điểm lô và bắt lô chất cho 2 miền